Duomenų sauga

UAB „COPY PRO“

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių (Taisyklės) tikslas – nustatyti UAB „COPY PRO“, juridinio asmens kodas 302539490, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 33, Vilnius (toliau – COPY PRO arba Duomenų valdytojas),

atliekamo vaizdo duomenų tvarkymo sąlygas, reglamentuoti vaizdo stebėjimą, užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Asmens duomenimis nelaikomi juridinių asmenų kontaktiniai duomenys (kai juose nurodyti fiziniai asmenys bei jų kontaktai); juridinio asmens valdymo organų asmens duomenys (tačiau tik ta apimtimi, kiek jie tiesiogiai susiję su juridinio asmens veikla); anoniminiai duomenys, kurių neįmanoma susieti su konkrečiu duomenų subjektu taikant COPY PRO ir/ar tretiesiems asmenims prieinamas priemones;
  2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis COPY PRO valdo ir/ar tvarko;
  3. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka;
  4. Inspekcija – Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
  5. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
  6. Taisyklės – šios Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės ir jų priedai su visais pakeitimais ir papildymais;
  7. Vaizdo duomenys vaizdo stebėjimo įranga, įrengta COPY PRO veiklos vykdymo patalpose, fiksuojami vaizdo stebėjimo duomenys;
  8. Vaizdo stebėjimo įrašas – vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo ir garso duomenys, kuriuos COPY PRO saugo atitinkamu formatu ir vietoje bei naikina suėjus Taisyklėse nustatytais terminais;
  9. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga – techninė vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga, kurią naudoja COPY PRO įgyvendindama šiose Taisyklėse nustatytus tikslus;
  10. Vaizdo stebėjimo sistema – kompiuterinė sistema skirta nuotolinei Vaizdo duomenų peržiūrai vykdyti, Vaizdo stebėjimo įrašams peržiūrėti ir valdyti, prie kurios prieiga yra apribota Atsakingam(-iems) asmeniui(-ims).

ANTRAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMO TIKSLAI IR APIMTIS

 1. COPY PRO vaizdo stebėjimą vykdo šiais tikslais:
  1. Siekiant užtikrinti COPY PRO darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi COPY PRO patalpose, saugumą, šių asmenų ir COPY PRO turto saugumą bei viešąją tvarką;
  2. Apsaugos ir saugumo nuo teisės pažeidimų COPY PRO valdomose patalpose ir/ar teritorijoje (COPY PRO priklausančio turto apsauga) tikslais;
  3. Asmens(-ų), dalyvavusių padarant teisės pažeidimų COPY PRO valdomose patalpose, identifikavimo tikslais;
  4. Teisės pažeidimų, padarytų COPY PRO valdomose patalpose ir/ar teritorijoje, ir jų aplinkybių išaiškinimo tikslais.
 2. Vaizdo duomenys fiksuojami šiomis vaizdo stebėjimo kameromis:
  1. Vaizdo stebėjimo keturiomis kameromis, įrengtomis COPY PRO priklausančiose patalpose adresu Gedimino pr. 33, Vilnius;
  2. Vaizdo stebėjimo trimis kameromis, įrengtomis COPY PRO priklausančioje salėje ir viena darbinėse patalpose Pylimo g. 22, Vilnius.
 3. COPY PRO vidaus patalpų vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

TREČIAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

 1. Vaizdo duomenys turi būti tvarkomi tik šiose Taisyklėse apibrėžtais tikslais.
 2. Asmens duomenų tvarkymas neturi būti perteklinis, Vaizdo duomenys turi būti tvarkomi ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.
 3. Vaizdo stebėjimo įrašai negali būti atskleisti, perduoti tretiesiems asmenims, kurie nėra įgalioti su jais susipažinti.
 4. Draudžiama taip įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo kameras, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
 5. Duomenų subjektai vizualinėmis priemonėmis yra informuojami apie COPY PRO vykdomą vaizdo stebėjimą (pvz., prieš patekimą į vaizdo įrašo lauką, gerai matomoje vietoje iškabinama informacija apie patalpų ar teritorijos stebėjimą vaizdo kameromis).
 6. Monitoriai, transliuojantys Vaizdo duomenis realiu laiku, gali būti stebimi tik COPY PRO darbuotojų, kuriems yra priskirtos tokios vaizdo įrašų monitoravimo funkcijos. Vaizdo stebėjimo įrašai yra reikalingi įgyvendinant šiose Taisyklėse nurodytais vaizdo duomenų tvarkymo tikslais.

KETVIRTAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ SAUGOJIMO IR SUNAIKINIMO TVARKA

 1. Vaizdo stebėjimas COPY PRO patalpose vykdomas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;
 2. COPY PRO teritorijos bei patalpų vaizdo stebėjimo įrašai yra saugomi iki 14 dienų. Šis terminas išimtiniais atvejais, kai Vaizdo stebėjimo įrašai yra ar gali būti naudojami kaip įrodymai ikiteisminiame ir teisminiame procese, jų saugojimo trukmė yra pratęsiama tiek, kiek yra reikalinga Vaizdo stebėjimo įrašų, kaip įrodymų, tyrimui.
 3. Vaizdo duomenų naikinimo tvarka:
  1. Vaizdo įrašai naikinami automatiškai, užrašant naują vaizdo įrašą;
  2. Vaizdo įrašas sunaikinamas taip, kad nebūtų įmanoma atkurti sunaikintos informacijos ar vaizdo turinio dalies.

PENKTAS SKYRIUS

DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMĄ, PAREIGOS

 1. Darbuotojai, kurie yra atsakingi už Vaizdo duomenų stebėjimą Vaizdo duomenų stebėjimo priemonėmis, privalo:
  1. Laikytis šių Taisyklių ir vykdyti jose nustatytus reikalavimus;
  2. Neatskleisti, neprarasti ir neperduoti Vaizdo stebėjimo įrašų tretiesiems asmenims, kurie nėra įgalioti su jais susipažinti;
  3. Nesinaudoti informacija, kuri tapo jam prieinama ar žinoma vykdant pareigas ir atsakingo asmens funkcijas, siekiant asmeninės naudos ir interesų;
  4. Fiksuoti apsaugos priemonių pažeidimus;
  5. Perduodant Vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrangą remontui, užtikrinti, kad joje nebūtų paliktas kietasis diskas.

ŠEŠTAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMO TERITORIJA

 1. Vaizdo duomenų stebėjimas turi būti organizuojamas taip, kad į Vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrangos (kamerų) stebėjimo lauką nepatektų COPY PRO nepriklausančios teritorijos ir kitų ūkio subjektų naudojamos patalpos.
 2. Vaizdo duomenų stebėjimas ir su tuo susijęs Asmens duomenų tvarkymas turi būti organizuotas taip, kad į Vaizdo duomenų stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis).
 3. Vaizdo stebėjimo įranga (kameros) turi būti įrengtos ir pritaikytos tokiam naudojimui, kuris nesudarytų sąlygų šių vaizdo kamerų neteisėtam naudojimui (pvz. mechaniškam ar automatiškam neautorizuotam nukreipimui į kitą stebėjimo lauką).
 4. Negalima stebėti patalpų, kurios yra skirtos darbuotojų privačiam naudojimui (pavyzdžiui, tualetų, persirengimo patalpų ir kt.).

SEPTINTAS SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir nuolat atnaujinamos.
 2. Duomenų subjektai, siekiantys įgyvendinti savo teises, numatytas Reglamente, turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta COPYPRO duomenų subjektų teisių įgyvendinimo apraše.
 3. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti Vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse. Darbuotojai pažeidę Taisykles ir (ar) ADTAĮ atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

UAB „COPY PRO“

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių (Taisyklės) tikslas – nustatyti UAB „COPY PRO“, juridinio asmens kodas 302539490, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 33, Vilnius (toliau – COPY PRO arba Duomenų valdytojas),

atliekamo vaizdo duomenų tvarkymo sąlygas, reglamentuoti vaizdo stebėjimą, užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 1. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Asmens duomenimis nelaikomi juridinių asmenų kontaktiniai duomenys (kai juose nurodyti fiziniai asmenys bei jų kontaktai); juridinio asmens valdymo organų asmens duomenys (tačiau tik ta apimtimi, kiek jie tiesiogiai susiję su juridinio asmens veikla); anoniminiai duomenys, kurių neįmanoma susieti su konkrečiu duomenų subjektu taikant COPY PRO ir/ar tretiesiems asmenims prieinamas priemones;
  2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis COPY PRO valdo ir/ar tvarko;
  3. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka;
  4. Inspekcija – Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
  5. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
  6. Taisyklės – šios Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės ir jų priedai su visais pakeitimais ir papildymais;
  7. Vaizdo duomenys vaizdo stebėjimo įranga, įrengta COPY PRO veiklos vykdymo patalpose, fiksuojami vaizdo stebėjimo duomenys;
  8. Vaizdo stebėjimo įrašas – vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo ir garso duomenys, kuriuos COPY PRO saugo atitinkamu formatu ir vietoje bei naikina suėjus Taisyklėse nustatytais terminais;
  9. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga – techninė vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga, kurią naudoja COPY PRO įgyvendindama šiose Taisyklėse nustatytus tikslus;
  10. Vaizdo stebėjimo sistema – kompiuterinė sistema skirta nuotolinei Vaizdo duomenų peržiūrai vykdyti, Vaizdo stebėjimo įrašams peržiūrėti ir valdyti, prie kurios prieiga yra apribota Atsakingam(-iems) asmeniui(-ims).

ANTRAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMO TIKSLAI IR APIMTIS

 1. COPY PRO vaizdo stebėjimą vykdo šiais tikslais:
  1. Siekiant užtikrinti COPY PRO darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi COPY PRO patalpose, saugumą, šių asmenų ir COPY PRO turto saugumą bei viešąją tvarką;
  2. Apsaugos ir saugumo nuo teisės pažeidimų COPY PRO valdomose patalpose ir/ar teritorijoje (COPY PRO priklausančio turto apsauga) tikslais;
  3. Asmens(-ų), dalyvavusių padarant teisės pažeidimų COPY PRO valdomose patalpose, identifikavimo tikslais;
  4. Teisės pažeidimų, padarytų COPY PRO valdomose patalpose ir/ar teritorijoje, ir jų aplinkybių išaiškinimo tikslais.
 2. Vaizdo duomenys fiksuojami šiomis vaizdo stebėjimo kameromis:
  1. Vaizdo stebėjimo keturiomis kameromis, įrengtomis COPY PRO priklausančiose patalpose adresu Gedimino pr. 33, Vilnius;
  2. Vaizdo stebėjimo trimis kameromis, įrengtomis COPY PRO priklausančioje salėje ir viena darbinėse patalpose Pylimo g. 22, Vilnius.
 3. COPY PRO vidaus patalpų vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

TREČIAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

 1. Vaizdo duomenys turi būti tvarkomi tik šiose Taisyklėse apibrėžtais tikslais.
 2. Asmens duomenų tvarkymas neturi būti perteklinis, Vaizdo duomenys turi būti tvarkomi ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.
 3. Vaizdo stebėjimo įrašai negali būti atskleisti, perduoti tretiesiems asmenims, kurie nėra įgalioti su jais susipažinti.
 4. Draudžiama taip įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo kameras, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
 5. Duomenų subjektai vizualinėmis priemonėmis yra informuojami apie COPY PRO vykdomą vaizdo stebėjimą (pvz., prieš patekimą į vaizdo įrašo lauką, gerai matomoje vietoje iškabinama informacija apie patalpų ar teritorijos stebėjimą vaizdo kameromis).
 6. Monitoriai, transliuojantys Vaizdo duomenis realiu laiku, gali būti stebimi tik COPY PRO darbuotojų, kuriems yra priskirtos tokios vaizdo įrašų monitoravimo funkcijos. Vaizdo stebėjimo įrašai yra reikalingi įgyvendinant šiose Taisyklėse nurodytais vaizdo duomenų tvarkymo tikslais.

KETVIRTAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ SAUGOJIMO IR SUNAIKINIMO TVARKA

 1. Vaizdo stebėjimas COPY PRO patalpose vykdomas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę;
 2. COPY PRO teritorijos bei patalpų vaizdo stebėjimo įrašai yra saugomi iki 14 dienų. Šis terminas išimtiniais atvejais, kai Vaizdo stebėjimo įrašai yra ar gali būti naudojami kaip įrodymai ikiteisminiame ir teisminiame procese, jų saugojimo trukmė yra pratęsiama tiek, kiek yra reikalinga Vaizdo stebėjimo įrašų, kaip įrodymų, tyrimui.
 3. Vaizdo duomenų naikinimo tvarka:
  1. Vaizdo įrašai naikinami automatiškai, užrašant naują vaizdo įrašą;
  2. Vaizdo įrašas sunaikinamas taip, kad nebūtų įmanoma atkurti sunaikintos informacijos ar vaizdo turinio dalies.

PENKTAS SKYRIUS

DARBUOTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMĄ, PAREIGOS

 1. Darbuotojai, kurie yra atsakingi už Vaizdo duomenų stebėjimą Vaizdo duomenų stebėjimo priemonėmis, privalo:
  1. Laikytis šių Taisyklių ir vykdyti jose nustatytus reikalavimus;
  2. Neatskleisti, neprarasti ir neperduoti Vaizdo stebėjimo įrašų tretiesiems asmenims, kurie nėra įgalioti su jais susipažinti;
  3. Nesinaudoti informacija, kuri tapo jam prieinama ar žinoma vykdant pareigas ir atsakingo asmens funkcijas, siekiant asmeninės naudos ir interesų;
  4. Fiksuoti apsaugos priemonių pažeidimus;
  5. Perduodant Vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrangą remontui, užtikrinti, kad joje nebūtų paliktas kietasis diskas.

ŠEŠTAS SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMO TERITORIJA

 1. Vaizdo duomenų stebėjimas turi būti organizuojamas taip, kad į Vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrangos (kamerų) stebėjimo lauką nepatektų COPY PRO nepriklausančios teritorijos ir kitų ūkio subjektų naudojamos patalpos.
 2. Vaizdo duomenų stebėjimas ir su tuo susijęs Asmens duomenų tvarkymas turi būti organizuotas taip, kad į Vaizdo duomenų stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis).
 3. Vaizdo stebėjimo įranga (kameros) turi būti įrengtos ir pritaikytos tokiam naudojimui, kuris nesudarytų sąlygų šių vaizdo kamerų neteisėtam naudojimui (pvz. mechaniškam ar automatiškam neautorizuotam nukreipimui į kitą stebėjimo lauką).
 4. Negalima stebėti patalpų, kurios yra skirtos darbuotojų privačiam naudojimui (pavyzdžiui, tualetų, persirengimo patalpų ir kt.).

SEPTINTAS SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo ir nuolat atnaujinamos.
 2. Duomenų subjektai, siekiantys įgyvendinti savo teises, numatytas Reglamente, turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta COPYPRO duomenų subjektų teisių įgyvendinimo apraše.
 3. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti Vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse. Darbuotojai pažeidę Taisykles ir (ar) ADTAĮ atsako teisės aktų nustatyta tvarka.